Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zoznam sprostredkovateľov

Spoločnosti poverené spoločnosťou Bayer, spol. s r.o. spracúvaním osobných údajov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie sú našimi sprostredkovateľmi pre účely tlače, marketingu, vytvorenia databázy lekárov a evidencie návštev obchodných zástupcov u lekárov s cieľom získania spätnej väzby, managementu klinických štúdií a ďalej cestovné a prekladateľské agentúry.
 
Spoločnosť Bayer, spol. s r.o. si v súlade s platnými právnymi predpismi vyhradzuje právo nezverejniť názvy a iné špecifikácie konkrétnych sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním osobných údajov, z dôvodu zachovania svojho obchodného tajomstva, súčasťou ktorého môžu tieto údaje byť.“

 

Poučenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B, ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len ako „nás“, „naše“ a „my“), si Vám týmto dovoľuje poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

1. Právne základy, účely spracúvania a kategórie osobných údajov

Na základe nižšie uvedených právnych základov budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely, a to manuálne (v papierovej podobe) a taktiež automatizovanými prostriedkami pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a v elektronických databázach:

 

1.1 Vznik a plnenie zmluvného vzťahu

Budeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v zmluve uzatvorenej medzi nami ako Vašim zmluvným partnerom a Vami ako druhou alebo ďalšou zmluvnou stranou, resp. medzi nami a našim zmluvným partnerom, ktorého zastupujete alebo v mene ktorého môžete inak konať alebo byť jeho kontaktnou osobou (takáto zmluva, uzatvorená či už v písomnej podobe, formou objednávky a jej potvrdenia alebo ústnou formou, ďalej len ako „Zmluva“) a ďalšie Vaše osobné údaje, ktoré sme získali alebo získame v súvislosti so Zmluvou, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje (napr. titul, meno a priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, funkcia, adresa trvalého bydliska alebo adresa sídla/miesta podnikania, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to na účel uzatvorenia a riadneho plnenia Zmluvy a plnenia ďalších našich súvisiacich povinností stanovených právnymi predpismi (najmä v daňovej oblasti alebo v oblasti archívnictva). Právnym základom tohto spracúvania je uzatvorenie a plnenie Zmluvy s Vami, resp. náš oprávnený záujem a oprávnený záujem nášho zmluvného partnera, aby sme evidovali, kto nášho zmluvného partnera v súvislosti so Zmluvou zastupuje alebo kto v jeho mene inak koná alebo komunikuje a plnenie s tým súvisiacich našich zákonných povinností. Poskytnutie Vašich osobných údajov na uzatvorenie a plnenie Zmluvy je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie a plnenie Zmluvy; na plnenie našich prípadných zákonných povinností súvisiacich so Zmluvou je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a je povinné; ich neposkytnutie môže viesť napr. k vzniku škody z dôvodu porušenia našich zákonných povinností.

 

2. Prenos osobných údajov

2.1 Spracúvanie osobných údajov na základe poverenia

Pre účely spracúvania Vašich osobných údajov môžeme v určitej miere využívať dodávateľov špecializovaných služieb, ktorí vystupujú ako naši sprostredkovatelia (napr. pre účtovnú agendu). Týchto dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracúvaní osobných údajov títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi.

2.2 Tretie strany

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi tretími stranami na nižšie uvedené účely:

Technické Cookies

 

 

2.3 Tretie krajiny

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pre ktoré Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V takom prípade prijmeme primerané alebo vhodné záruky zabezpečenia takejto dostatočnej úrovne ochrany, napr. prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou. Kópiu takýchto záruk môžete obdržať na základe žiadosti doručenej na nižšie uvedený kontakt.

 

3. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame a používame tak dlho, ako je to nevyhnutné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, t.j. najdlhšie počas doby potrebnej na vykonanie všetkých činností súvisiacich so Zmluvou a jej plnením. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje archivované a to počas doby 4 rokov na účel ochrany našich oprávnených záujmov (napr. na účely dokazovania v prípadnom súdnom spore alebo správnom konaní), prípadne aj počas dlhšej doby, ak to vyžaduje zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis (napr. archivácia podľa daňových právnych predpisov).

 

4. Informácia o Vašich právach

Máte právo od nás požadovať informácie a vysvetlenia ohľadom Vašich osobných údajov, právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Máte taktiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo pokiaľ chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nasledovný kontakt: Bayer, spol. s r.o., Data Privacy Manager, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, alebo nám pošlite e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.