xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Prevencia aterotrombotických príhod u dospelých pacientov s ochorením koronárnych artérií (CAD) alebo symptomatickým ochorením periférnych artérií (PAD) pri vysokom riziku ischemických príhod

 

Xarelto

 

Pacienti užívajúci Xarelto 2,5 mg dvakrát denne majú užiť aj dennú dávku 75‑100 mg ASA.

 

Bezpečnosť a účinnosť Xarelta 2,5 mg dvakrát denne v kombinácii s ASA a klopidogrelom/tiklopidínom sa skúmali len u pacientov s nedávno prekonaným ACS (viď. nižšie).

 

U pacientov s CAD/PAD sa duálna antiagregačná liečba v kombinácii so Xareltom 2,5 mg dvakrát denne neskúmala.

 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

 

U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑49 ml/min) nie je potrebná úprava dávky. Xarelto® sa má používať opatrne u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15-29 ml/min) a jeho používanie sa neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min.

 

Xarelto® sa má používať s opatrnosťou u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑49 ml/min), ktorí súčasne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie rivaroxabanu.

 

Dĺžka liečby

 

Trvanie liečby sa má určiť pre každého jednotlivého pacienta na základe pravidelných vyšetrení a má zvážiť riziko trombotických príhod proti riziku krvácania.

 

Iné osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní u pacientov s CAD/PAD

 

U pacientov s akútnou trombotickou príhodou alebo vaskulárnym výkonom a potrebou duálnej antiagregačnej liečby sa má posúdiť pokračovanie v liečbe Xareltom 2,5 mg dvakrát denne v závislosti od typu príhody alebo výkonu a antiagregačného režimu.

 

Súbežná liečba CAD/PAD s ASA u pacientov s prekonanou hemoragickou alebo lakunárnou cievnou mozgovou príhodou, alebo akoukoľvek cievnou mozgovou príhodou prekonanou v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

 

Xarelto podávané súčasne s ASA sa má používať s opatrnosťou u pacientov s CAD/PAD:

 

  • ≥75 rokov. Pomer prínosu a rizika liečby sa má pravidelne individuálne vyhodnocovať
  • s nižšou telesnou hmotnosťou (<60kg)
  • u pacientov s CAD so závažným symptomatickým srdcovým zlyhávaním. Údaje zo štúdií naznačujú, že u takýchto pacientov je prínos liečby Xareltom nižší (ďalšie informácie nájdete v SPC v časti 5.1)

 

 

Vynechanie dávky

 

Ak dôjde ku vynechaniu dávky, pacient má pokračovať s pravidelnou dávkou 2,5 mg Xarelta, ktorá je odporúčaná ako ďalšia v pôvodne naplánovanom čase. Dávka sa nemá zdvojnásobiť, aby nahradila vynechanú dávku.

 

MA-XAR-SK-0005