xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Prehľad dávkovania

 

Indikácia1

Dávkovanie1

Osobitné skupiny pacientov1  

Prevencia cievnej mozgovej príhody u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsienía

Xarelto 20 mg jedenkrát denne

Pacienti s poruchou funkcie obličiek klírens kreatinínu 15-49 ml/minb

Xarelto 15 mg jedenkrát denne

 

PCI so zavedením stentu maximálne po dobu 12 mesiacov.

 

Xarelto 15 mg jedenkrát denne plus inhibítor P2Y12 (napr. clopidogrel)*

 

PCI so zavedením stentu u pacientov s poškodením funkcie obličiek klírens kreatinínu 30-49 ml/minb

 

Xarelto 10 mg jedenkrát denne plus inhibítor P2Y12 (napr. clopidogrel)*

 

Liečba DVT a PE prevencia rekurencie DVT a PE u dospelých

Liečba a prevencia rekurencie, deň 1-21

Xarelto 15 mg dvakrát denne

 

Prevencia rekurencie od 22. Dňa

Xarelto 20 mg jedenkrát denne

 

Dlhodobá prevencia rekurencie od 7. mesiaca

Xarelto 10 mg jedenkrát denne

 

Dlhodobá prevencia rekurencie od 7. mesiaca

Xarelto 20 mg jedenkrát denne

u pacientov, u ktorých sa riziko rekurencie DVT alebo PE považuje za vysoké, ako sú pacienti s:

  • komplikovanými komorbiditami,
  • u ktorých sa vyvinula rekurencia DVT alebo PE pri dlhodobej prevencii s Xareltom 10 mg

 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek klírens kreatinínu 15-49 ml/minb

Liečba a prevencia rekurencie, deň 1-21

Xarelto 15 mg dvakrát denne

 

Potom Xarelto 15 mg jedenkrát denne namiesto Xarelta 20 mg jedenkrát denne ak predpokladané riziko krvácania u daného pacienta prevažuje riziko rekurencie

 

Pri odporúčanej dávke 10 mg jedenkrát denne nie je potrebná žiadna úprava odporúčanej dávky

Prevencia VTE u dospelých pacientov podstupujúcich elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu

 

Xarelto 10 mg jedenkrát denne

 

 

Prevencia aterotrombotických príhod u dospelých pacientov s CAD alebo symptomatickým PAD pri vysokom riziku ischemických príhod

 

Xarelto 2,5 mg dvakrát denne v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou 75-100 mg/deň

 

 

Prevencia aterotrombotických príhod u dospelých pacientov po ACS pri zvýšených hodnotách kardiálnych biomarkerov

 

Xarelto 2,5 mg dvakrát denne v kombinácii so štandardnou antiagregačnou liečbou (kys. acetylsalicylová 75-100 mg/deň samostatne alebo kys. acetylsalicylová 75-100 mg/deň plus klopidogrel 75mg/deň alebo štandardná dávka tiklopidínu)

 

 

 

 

Xarelto 15 mg a 20 mg užívať s jedlom1

 

Pre pacientov, ktorí nedokážu prehĺtať celé tablety, je možné tabletu Xarelta tesne pred podaním rozdrviť a zmiešať s vodou alebo jablkovým pyré a následne podať perorálne.

 

as jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako je kongestívne srdcové zlyhanie, hypertenzia, vek ≥75 rokov, diabetes mellitus, prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak.

 

bXarelto sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s klírensom kreatinínu 15‑29 ml/min a u pacientov s klírensom kreatinínu 3049 ml/min ktorí súčasne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie rivaroxabanu. Xarelto sa neodporúča ako alternatíva nefrakcionovaného heparínu u pacientov s pľúcnou embóliou, ktorí sú hemodynamicky nestabilní alebo môžu vyžadovať trombolýzu alebo pľúcnu embolektómiu.

 

*U pacientov s NVAF, ktorí potrebujú perorálnu antikoaguláciu a podstupujú PCI so zavedením stentu je limitovaná skúsenosť s užívaním rivaroxabanu 15 mg 1x denne (alebo 10 mg 1x denne u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek [CrCl 30 - 49 ml/min]) pridanej k liečbe inhibítorom P2Y12 maximálne po dobu 12 mesiacov. Pacienti s predchádzajúcou CMP/TIA a závažným gastrointestinálnym krvácaním menej ako 12 mesiacov pred randomizáciou neboli v štúdii PIONEER AF-PCI zaradení.

 

Referencia: 1. Xarelto (rivaroxaban). Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

MA-XAR-SK-0005