xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na:

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

 

Kvetná ul. 11,

 

SK-825 08 Bratislava 26

 

Tel: + 421 2 507 01 206

 

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

 

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

 

MA-XAR-SK-0005