LNG-IUS-logo

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

LNG-IUS-logo
Alt tag
Alt tag

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

1. Mimomaternicové tehotenstvo u žien užívajúcich LNG-IUS

a. Miera výskytu

 

Absolútna miera výskytu mimomaternicového tehotenstva u žien používajúcich LNG-IUS je nízka, pretože LNG-IUS majú vysokú antikoncepčnú účinnosť. Avšak v prípade, že žena otehotnie počas používania LNG-IUS, existuje približne 50% pravdepodobnosť, že tehotenstvo bude mimomaternicové.

 

Zaznamenaný výskyt mimomaternicového tehotenstva u žien užívajúcich LNG-IUS sa odhaduje medzi 0.02% a 0.2% ročne. i

 

Štúdie zamerané na výskyt mimomaternicového tehotenstva na základe údajov z dvoch rozsiahlych databáz zdravotnej starostlivosti v USA odhadujú mieru mimomaternicovej gravidity v rozmedzí 1.7-2.5%ii zo všetkých tehotenstiev alebo 0,11 – 0,23 na 100 ženských rokov u žien vo veku 20-39 rokov (vrátane užívateliek antikoncepcie a neužívateliek)iii,iv.
 

 

b. Prejavy a príznaky

 

Je dôležité čo najskôr rozpoznať prejavy a príznaky mimomaternicového tehotenstva, aby sa mohla bezprostredne začať liečba. Preto je dôležité poučiť pacientku o prejavoch a príznakoch mimomaternicového tehotenstva, ktoré zahŕňajúv,vi:

 

 • Bolesť na jednej strane v podbrušku, ktorá môže byť závažná alebo pretrvávajúca. Bolesť sa môže rozvinúť náhle a prudko alebo sa môže postupne zhoršovať počas niekoľkých dní.
 • Vaginálne krvácanie. Toto sa môže líšiť od krvácania súvisiaceho s menštruáciou (napríkad krv môže byť tmavšia).
 • Pretrvávajúce krvácanie, ktoré sa vyskytuje po období amenorey, najmä ak je krvácanie spojené s bolesťou.
 • “Normálne” symptómy tehotenstva, ale s krvácaním a pocitom závratu.
 • Bolesť v hornej časti ramena (z dôvodu krvi prenikajúcej do brucha a dráždiacej bránicu).
 • Závažná bolesť alebo kolaps v dôsledku silného vnútorného krvácania súvisiaceho s natrhnutím.
 • Všeobecné symptómy: hnačka, pocit mdloby alebo bolesť pri vylučovaní stolice; tieto symptómy sú dôvodom na obavy iba v prípade, ak sa vyskytnú spolu s ktorýmkoľvek z viac špecifických príznakov uvedených vyššie.
 • Pozitívny tehotenský test.

 

Ak má pacientka pozitívny tehotenský test počas používania LNG-IUS, treba zvážiť možnosť mimomaternicového tehotenstva a vykonať ďalšie testy, aby sa buď vylúčila, alebo potvrdila diagnóza mimomaternicového tehotenstva. i

 

Včasná diagnostika mimomaternicového tehotenstva môže byť zložitá, a môže byť potrebné vykonať sériu vyšetrení. Mimomaternicové tehotenstvo možno potvrdiť transvaginálnym ultrazvukovým zobrazením a pomocou vyšetrenia βhCG v krvivii.

 

 

c. Rizikové faktory pre mimomaternicové tehotenstvo

 

Rizikové faktory pre mimomaternicové tehotenstvo zahŕňajú: vi, viii

 

 • Predchádzajúce mimomaternicové tehotenstvo
 • Vek (riziko sa zvyšuje s vekom)
 • Fajčenie (riziko sa zvyšuje so spotrebou)
 • Predchádzajúci spontánny potrat alebo vyvolaný potrat (aj keď iná štúdia nepreukázala žiadnu súvislosť, pozrite si poznámku pod čiarou † k Tabuľke 1)
 • Predchádzajúce pohlavne prenosné ochorenie
 • Predchádzajúca operácia vajcovodov
 • Neplodnosť v anamnéze
 • Viacero sexuálnych partnerov
 • Endometrióza

 

Bola vykonaná klinická štúdia typu prípad-kontrola na zhodnotenie rizikových faktorov súvisiacich s mimomaternicovým tehotenstvom na základe údajov z registra mimomaternicových tehotenstiev regiónu Auvergne (Francúzsko) a súvisiacich prípadových kontrolných sledovaní. viii V analýze bolo zahrnutých spolu 803 prípadov mimomaternicového tehotenstva a 1683 pôrodov; čo poskytlo dostatočný; štatistický súbor na komplexné preskúmanie všetkých rizikových faktorov mimomaternicového tehotenstva. Hlavné štatisticky významné rizikové faktory pre mimomaternicové tehotenstvo na základe logistickej regresnej analýzy sú uvedené v Tabuľke 1.

 

Tabuľka 1. Štatisticky významné rizikové faktory pre mimomaternicové tehotenstvo na základe finálnej logistickej regresnej analýzy (model náhodných efektov), register regiónu Auvergne, Francúzsko, 1993-2000viii

 

Premenné

Upravená hodnota OR

95% CI

Hodnota p

Vek ženy (v rokoch)

 

 

 

<20

0,6

0,2, 2,1

 

20–24

0,9

0,7, 1,3

 

25–29

1

 

0,01

30–34

1,3

1,0, 1,7

 

35–39

1,4

1,0, 2,0

 

≥40

2,9

1,4, 6,1

 

Fajčenie

 

 

 

Nikdy

1

 

<0,001

Bývalá fajčiarka

1,5

1,1, 2,2

 

1-9 cigariet/deň

1,7

1,2, 2,4

 

10-19 cigariet/deň

3,1

2,2, 4,3

 

≥20 cigariet/deň

3,9

2,6, 5,9

 

Predchádzajúce spontánne potraty†

 

 

 

žiadne

1

 

0,02

1–2

1,2

0,9, 1,6

 

≥3

3,0

1,3, 6,9

 

Predchádzajúce vyvolané potraty

 

 

 

žiadne

1

 

0,05

Iba chirurgické

1,1

0,8, 1,6

 

lekárske (medikamentózne alebo chirurgické)

2,8

1,1, 7,2

 

Predchádzajúce pohlavne prenosné ochorenia

 

 

 

Žiadne

1

 

<0,001

Áno, bez salpingitídy

1,0

0,8, 1,3

 

Áno, s pravdepodobným PID‡

2,1

0,8, 5,4

 

Áno, s potvrdeným PID§

3,4

2,4, 5,0

 

Predchádzajúca operácia vajcovodov

 

 

 

Nie

1

 

<0,001

Áno

4,0

2,6, 6,1

 

Predchádzajúce používanie perorálnej antikoncepcie

 

 

 

Nie

1

 

0,03

Áno

0,7

0,5; 1,0

 

Neplodnosť v anamnéze

 

 

 

Nie

1

 

<0,001

<1 rok

2,1

1,2, 3,6

 

1–2 roky

2,6

1,6, 4,2

 

>2 roky

2,7

1,8, 4,2

 

 

 

Poznámka: Uvedené sú iba rizikové faktory spojené s významným trendom (hodnota p) pre mimomaternicové tehotenstvo na základe logistickej regresie. Poznámka: Finálna logistická regresná analýza nezahŕňala predchádzajúce mimomaternicové tehotenstvo a viacerých sexuálnych partnerov. Avšak v analýze s jednou premennou: pre ženy s 1 predchádzajúcim mimomaternicovým tehotenstvom bol hrubý OR = 12,5; pre ženy s ≥ 2 predchádzajúcimi mimomaternicovými tehotenstvami bol hrubý OR = 76,6 (< 0,001 pre trend); pre doterajší počet sexuálnych partnerov > 5 bol hrubý OR = 1,6 a pre doterajší počet sexuálnych partnerov 2‑5 bol hrubý OR = 1,0 (= 0,003 pre trend).

 

† V inej klinickej štúdii typu prípad-kontrola nebola pre predchádzajúci spontánny potrat preukázaná žiadna významná súvislosť s mimomaternicovým tehotenstvomix.

 

‡ Pravdepodobné zápalové ochorenie panvy spojené s horúčkou, bolesťou brucha a vaginálnym výtokom

 

§ Zápalové ochorenie panvy potvrdené laparoskopiou a/alebo pozitívnymi sérologickými vyšetreniami na Chlamydia trachomatis

 

CI – interval spoľahlivosti

 

OR – pomer šancí (odds ratio)

 

PID - zápalové ochorenie panvy
 

 

d. Vplyv mimomaternicového tehotenstva na budúcu plodnosť 

 

Mimomaternicové tehotenstvo môže spôsobiť poškodenie alebo stratu reprodukčného orgánu (napríklad vajcovodu), čo môže mať nepriaznivý vplyv na budúcu plodnosť ženy.
 

 

e. Poradenstvo pre mimomaternicové tehotenstvo a antikoncepciu 

 

Pacientky treba poučiť o prínosoch a rizikách všetkých dostupných možností antikoncepcie vrátane LNG-IUS, aby sa mohli rozhodnúť na základe týchto informácií. To zahŕňa poučenie o ich individuálnom riziku mimomaternicového tehotenstva počas používania LNG-IUS. Pacientky, ktoré si následne zvolia LNG-IUS, treba poučiť o tom, ako rozpoznať prejavy a príznaky mimomaternicového tehotenstva a o dôležitosti okamžitého vyhľadania lekárskeho ošetrenia, ak sa vyskytnú akékoľvek z týchto prejavov alebo príznakov. Tiež ich treba poučiť, aby aj v prípade nepravdepodobného otehotnenia počas používania LNG-IUS okamžite kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára z dôvodu vylúčenia alebo potvrdenia mimomaternicového tehotenstva.

 

Ošetrujúci lekár má vyhodnotiť riziko mimomaternicového tehotenstva pre každú jednotlivú pacientku zvažujúcu LNG-IUS ako svoju metódu antikoncepcie.

 

MA-M_IUS_20-SK-0002