EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Má EYLEA vedľajšie účinky?

Ako všetky lieky, či už na predpis alebo predávané bez predpisu, aj Eylea môže spôsobiť vedľajšie účinky. Nie u každého pacienta, ktorý užíva Eyleu, sa prejaví vedľajší účinok.

 

Vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

 

  • Infekcia vo vnútri oka – nepríjemné pocity alebo bolesť oka, zhoršenie začervenania oka, precitlivenosť na svetlo, opuch a zmeny videnia, ako napríklad náhle zhoršenie videnia alebo rozmazané
  • Zákal šošovky (katarakta) – videnie tieňov, menej jasné línie a tvary alebo zhoršenie farebného
  • Zvýšený vnútroočný tlak – videnie žiary okolo svetiel, začervenané oko, nevoľnosť, vracanie a zmeny
  • Trhlina alebo odlúpenie pigmentového epitelu sietnice – videnie náhlych zábleskov s plávajúcimi škvrnami v zornom poli, náhly výskyt zákalov sklovca alebo zvýšenie ich počtu, výpadky časti zorného poľa a zmeny

 

Kontaktujte čo najskôr svojho lekára ak zaznamenáte niektoré z uvedených vedľajších účinkov.

 

Úplný zoznam vedľajších účinkov je uvedený v Písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou tohto sprievodcu pre pacienta.

 

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)