Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

PO PODANÍ INJEKCIE

  • Vyhodnotiť videnie bezprostredne po injekcii (pohyb ruky alebo počítanie prstov)
  • Okamžite po intravitreálnom podaní injekcie by mali byť pacienti monitorovaní kvôli zvýšeniu vnútroočného tlaku. Primeraný monitoring môže pozostávať z kontroly perfúzie terča zrakového nervu alebo tonometrie. Pre prípad potreby majú byť k dispozícii sterilné nástroje na paracentézu 
  • Po podaní intravitreálnej injekcie majú byť pacienti poučení, aby bezodkladne hlásili akékoľvek symptómy, ktoré poukazujú na endoftalmitídu (napr. bolesť oka, začervenanie oka, fotofóbia, rozmazané videnie).
  • Po podaní intravitreálych injekcií vykonajte postup podania antibiotických kvapiek v súlade s miest- nymi alebo medzinárodnými lekárskymi štandardmi a platnými

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)