Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

NÁVOD NA POUŽITIE A ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM

 

Príprava na podanie injekcie:

 

  • Podanie intravitreálnych injekcií musí vykonať v súlade s lekárskymi štandardmi a platnými postupmi kvalifikovaný lekár so skúsenosťami s podávaním intravitreálnych injekcií.
  • Vo všeobecnosti sa musí zabezpečiť adekvátna anestézia a asepsa vrátane lokálneho podania širokospektrálneho antiseptika (napr. jódovaný povidón aplikovaný na kožu okolo oka, očné viečko a povrch oka).
  • Navodenie mydriázy pred injekčným podaním nie je nevyhnutné.
  • Naplnená injekčná striekačka ako aj injekčná liekovka sú určené na jedno použitie len v jednom oku. EYLEA nie je určená na podávanie vo viacerých dávkach, ďalšie miešanie alebo rozdeľovanie dávky. Použitie viac ako jednej injekcie z naplnenej injekčnej striekačky alebo liekovky môže viesť ku kontaminácii a následnej infekcii.
  • Odporúča sa chirurgická dezinfekcia rúk, použitie sterilných rukavíc, sterilného rúška a sterilného spekula očného viečka (alebo ekvivalentnej náhrady).
  • Na intravitreálne podanie injekcie sa má použiť injekčná ihla 30 G x1/2 palca.

 

 

Injekčná liekovka:

 

1. Odstráňte plastové viečko a vydezinfikujte vonkajšiu časť gumenej zátky injekčnej liekovky.

Eylea HCP

2. Nasaďte 18 G injekčnú ihlu s 5-mikrónovým filtrom dodanú v škatuľke na 1-ml sterilnú injekčnú striekačku s nadstavcom so závitom („Luer lock“).

Eylea HCP

3. Vtlačte injekčnú ihlu s filtrom do stredu zátky injekčnej liekovky až kým sa ihla nedotkne dna alebo spodného okraja liekovky.

 

4. Použitím aseptického postupu naberte celý obsah injekčnej liekovky s liekom Eylea do injekčnej striekačky. Držte injekčnú liekovku vo zvislej polohe, mierne naklonenú, aby sa uľahčilo úplné odobratie obsahu. Uistite sa, že je úkos ihly ponorený do roztoku, aby sa zabránilo nasatiu vzduchu. Pokračujte v naťahovaní lieku s naklonenou liekovkou a ponoreným úkosom filtračnej ihly do tekutiny.

Eylea HCP
Eylea HCP

5. Dbajte na to, aby ste pri vyprázdňovaní injekčnej liekovky dostatočne vytiahli piest, aby sa injekčná ihla s filtrom úplne vyprázdnila.

 

6. Odstráňte injekčnú ihlu s filtrom a zlikvidujte ju správnym spôsobom. Poznámka: Injekčná ihla s filtrom sa nesmie použiť na intravitreálne podanie injekcie.

 

7. Použitím aseptického postupu pootočením pevne nasaďte injekčnú ihlu 30 G x 1/2 palca na nadstavec so závitom („Luer lock“) na injekčnú striekačku.

Eylea HCP

8. Injekčnú striekačku s ihlou držte smerom naho a skontrolujte v nej prítomnosť bubliniek. V prípade prítomnosti bubliniek injekčnú striekačku jemne poklepte prstom, kým bublinky
nevystúpia na povrch.

Eylea HCP

9. Na odstránenie všetkých bubliniek a nadbytočného lieku pomaly zatlačte piest, aby ste zarovnali hrot piestu s ryskou, ktorá označuje na injekčnej striekačke 0,05ml. Aby sa predišlo predávkovaniu, nadbytočný objem musí byť odstránený pred podaním injekcie s liekom Eylea.

Eylea HCP
Eylea HCP

10. Injekčná liekovka je len na jednorazové použitie. Rozdeľovanie viacerých dávok z jednej naplnenej striekačky môže zvýšiť riziko kontaminácie a následnej infekcie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

 

 

Naplnená injekčná striekačka:

 

1. Keď ste pripravený na podanie lieku Eylea, otvorte škatuľku a vyberte sterilné blistrové balenie. Opatrne otvorte blistrové balenie tak, aby ste zabezpečili sterilitu jeho obsahu. Injekčnú striekačku položte na sterilnú podložku, kým sa pripravíte na kompletizáciu

2. Použitím aseptického postupu vyberte injekčnú striekačku zo sterilného blistrového balenia

3. Pri odstraňovaní uzáveru injekčnej striekačky držte injekčnú striekačku v jednej ruke, zatiaľ čo palcom a ukazovákom druhej ruky uchopíte uzáver injekčnej striekačky.

Eylea HCP

4. Nevyťahujte piest, aby sa zamedzilo strate sterility lieku

 

5. Použitím aseptického postupu pootočením pevne nasaďte injekčnú ihlu na nadstavec so závitom („Luer lock“) na injekčnú striekačku

Eylea HCP

6. Injekčnú striekačku s ihlou držte smerom nahor, skontrolujte v nej prítomnosť bubliniek. V prípade prítomnosti bubliniek injekčnú striekačku jemne poklepte prstom, kým bublinky nevystúpia na povrch.

Eylea HCP

7. Na odstránenie všetkých bubliniek a nadbytočného lieku pomaly zatlačte na piest, aby ste zarovnali cylindrickú spodnú časť kužeľovitého okraja piestu s čiernou ryskou dávky na injekčnej striekačke (čo zodpovedá 50 mikrolitrom).

Eylea HCP
Eylea HCP

8. Naplnená injekčná striekačka je len na jednorazové použitie. Rozdeľovanie viacerých dávok z jednej naplnenej striekačky môže zvýšiť riziko kontaminácie a následnej infekcie. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)