Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Kľúčové sumárne informácie

Indikácie

 • neovaskulárna (vlhká) vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
 • poškodenia zraku spôsobené makulárnym edémom v dôsledku oklúzie sietnicovej žily - oklúzia vetvy sietnicovej žily (BRVO, Branch Retinal Vein Occlusion) alebo oklúzia centrálnej sietnicovej žily (CRVO, Central Retinal Vein Occlusion)
 • poškodenia zraku spôsobené diabetickým makulárnym edémom (DME)
 • poškodenia zraku spôsobené choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (myopická CNV)

 

Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo aflibercept alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. SPC
 • Aktívna alebo suspektná očná alebo periokulárna infekcia
 • Aktívny závažný vnútroočný zápal

 

 

Dávkovanie

 • Odporúčaná dávka Eyley je 2 mg afliberceptu, čo zodpovedá 50 mikrolitrom.

 

 

Špeciálne upozornenia na uchovávanie a spôsob podávania

 • Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C).
 • Pred použitím sa môže neotvorené blistrové balenie Eyley uchovávať pri izbovej teplote (menej ako 25 °C) počas 24 hodín.
 • Vo všeobecnosti sa musí zabezpečiť adekvátna anestézia a asepsa, vrátane podania širokospektrálneho lokálneho mikrobicídneho prípravku (napr. jódovaný povidón sa nanáša na kožu okolo oka, očné viečko a povrch oka).
 • Odporúča sa chirurgická dezinfekcia rúk, použitie sterilných rukavíc, sterilného rúška a sterilného spekula očného viečka (alebo náhrady).
 • Navodenie mydriázy pred injekčným zákrokom nie je nevyhnutné.
 • Naplnená injekčná striekačka ako aj injekčná liekovka sú určené na jedno použitie len v jednom oku. EYLEA nie je určená na podávanie vo viacerých dávkach, ďalšie miešanie alebo rozdeľovanie dávky. Použitie viac ako jednej injekcie z naplnenej injekčnej striekačky alebo liekovky môže viesť ku kontaminácii a následnej infekcii.
 • Podanie intravitreálnych injekcií, vrátane injekcií Eyley, sa spájajú s endoftalmitídou, vnútroočným zápalom, rhegmatogénnym odlúčením sietnice, trhlinou v sietnici a iatrogénnou traumatickou kataraktou.
 • V priebehu 60 minút po podaní intravitreálnej injekcie, vrátane injekcií Eyley, sa pozorovali zvýšenia vnútroočného tlaku.
 • EYLEA je terapeutický proteín, preto je možná imunogenita s EYLEOU
 • Po intravitreálnom použití inhibítorov VEGF sa hlásili systémové nežiaduce udalosti, vrátane mimoočného krvácania a arteriálnych tromboembolických príhod, a existuje teoretické riziko, že môžu súvisieť s inhibíciou VEGF.
 • Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a najmenej 3 mesiace po poslednej intravitreálnej injekcii EYLEY.
 • Eylea sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby nepreváži potenciálne riziko pre plod.
 • Eylea sa neodporúča počas dojčenia. Po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Eyleou.

 

 

Po podaní injekcie

 • Vyhodnotiť videnie bezprostredne po injekcii (pohyb ruky alebo počítanie prstov)
 • Okamžite po intravitreálnom podaní injekcie by mali byť pacienti monitorovaní kvôli zvýšeniu vnútroočného tlaku. Primeraný monitoring má pozostávať z kontroly perfúzie terča zrakového nervu alebo tonometrie. Ak je to potrebné, majú byť k dispozícii sterilné nástroje na paracentézu.
 • Po intravitreálnom podaní injekcie majú byť pacienti poučení, aby bez meškania hlásili akékoľvek symptómy nasvedčujúce endoftalmitíde (napr. bolesť oka, sčervenanie oka, fotofóbia, rozmazané videnie).
 

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)