Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

DOHĽAD NAD NEŽIADUCIMI ÚČINKAMI

Ak sa u vášho pacienta vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, musí okamžite navštíviť oftalmológa.

Zodpovedajúci manažment VŠETKÝCH nežiaducich účinkov, vrátane tých, ktoré sa spájajú s intra- vitreálnou injekciou, sa má uskutočňovať v súlade s klinickou praxou a/alebo podľa štandardizovaných postupov.

Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)